Statut

STATUT AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Akcja Katolicka w Polsce, zwana dalej Akcją Katolicką, jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym w całym kraju (kan. 312 § 1 p. 2 KPK), a w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest or­ganizacją kościelną
(art. 34 ust. 1).
2. Akcję Katolicką w diecezji eryguje biskup diecezjalny.
3. Akcja Katolicka działa na podstawie statutu nadanego przez Konferencję Episkopatu Polski.
Art. 2
1. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej [Rozporządzenie Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1996 roku (Dz.U. 1997 Nr 1.07, poz. 512)].
2. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie diecezjalne, nabywa osobowość prawną w trybie tym samym, co stowarzyszenie ogólnopolskie.
Art. 3
1. Siedzibą władz Akcji Katolickiej w diecezji jest stolica diecezji.
2. Siedzibą władz Akcji Katolickiej w Polsce jest Warszawa.
Art. 4
1. Akcja Katolicka w diecezji działa pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego.
2. Akcja Katolicka w Polsce działa pod zwierzchnictwem Konferencji Episkopatu Polski (kan. 315 KPK).
Art. 5
1. Biskup diecezjalny sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w diecezji przez mianowanego przez siebie Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
2. Konferencja Episkopatu Polski sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej poprzez Krajowego Asystenta Kościelnego.
Art. 6
1. Osoby sprawujące funkcje w statutowych organach wykonawczych Akcji Katolickiej, nie mogą jednocześnie sprawować kierowniczych stanowisk w partiach politycznych (kan. 317 § 4 KPK).
Art. 7
1. Akcja Katolicka jako stowarzyszenie katolików świeckich, posiadające właściwy sobie charyzmat, współpracuje z innymi stowarzyszeniami katolików świeckich (kan. 328 KPK) i ruchami kościelnymi.
2. Akcja Katolicka może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń oraz federacji organizacji kościelnych.
Art. 8
1. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech. Akcja Katolicka w diecezji może, w uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym, ustanawiać własnego patrona.
2. Świętem Akcji Katolickiej jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
3. Akcja Katolicka w Polsce posiada swój sztandar i hymn; w diecezji i w parafii może posiadać sztandar wykonany zgodnie
z wytycznymi Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Logo Akcji Katolickiej stanowią litery „AK”, wpisane w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu. Odznakę członkowską Akcji Katolickiej stanowi prostokątny metalowy znaczek z literami „AK” wpisanymi w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu.


Rozdział II
Cel i działalność Akcji Katolickiej
Art. 9
1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:
1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym
i politycznym.
Art. 10
1. Akcja Katolicka może prowadzić działalność, w szczególności:
1) oświatowo-wychowawczą,
2) kulturalną i informacyjno-wydawniczą,
3) naukową,
4) charytatywną,
5) w zakresie ochrony zdrowia,
6) turystyczno-sportową,
7) gospodarczą.
2. Dochód z działalności gospodarczej Akcji Katolickiej służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między członków.
Rozdział III
Członkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowiązki
Art. 11
Akcję Katolicką stanowią członkowie:
1) zwyczajni,
2) wspierający.
Art. 12
1. Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.
2. Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego, który w uzasadnionych przypadkach może być skrócony. Wymóg tego stażu nie dotyczy osób, które bezpośrednio przed złożeniem deklaracji były członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przynajmniej przez okres jednego roku.
3. Członek wspierający, będący osobą fizyczną, może zmienić status na członka zwyczajnego. Okres pozostawania członkiem wspierającym zalicza się do stażu kandydackiego.
4. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, uczestniczący w działalności Akcji Katolickiej, mają status kandydata.
Art. 13
1. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Akcji Katolickiej, jest złożenie deklaracji członkowskiej na piśmie do Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
2. Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego Akcji Katolickiej oraz skrócenia stażu kandydackiego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, zawierający opinię Parafialnego Asystenta Kościelnego.
3. Do czasu ustanowienia organów Akcji Katolickiej, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawują odpowiednio parafialni
i diecezjalni Asystenci Kościelni.
Art. 14
1. Członek Akcji Katolickiej, który zmienił miejsce zamieszkania, może pozostać członkiem dotychczasowego oddziału parafialnego lub, na swoją prośbę, innego oddziału, jeśli w jego nowej parafii oddział nie istnieje.
2. Uchwałę w sprawie zmiany przynależności do oddziału parafialnego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału przyjmującego członka, zawierający opinię Asystenta Kościelnego.
Art. 15
Członek zwyczajny Akcji Katolickiej ma prawo:
1) udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką,
2) wyborcze, czynne i bierne,
3) noszenia odznaki członkowskiej,
4) posiadania legitymacji członkowskiej.
Art. 16
Do obowiązków członków zwyczajnych Akcji Katolickiej należy:
1) realizowanie celów Akcji Katolickiej,

„shop”orlistat diet medication

2) przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Akcji Katolickiej oraz stosowanie się do uchwał jej władz,
3) płacenie składki członkowskiej.
Art. 17
Członek Akcji Katolickiej, będący osobą fizyczną, może należeć do partii, stowarzyszeń oraz innych organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła.
Art. 18
Członkiem Akcji Katolickiej nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice deklarowanej lub wymierzonej wyrokiem (kan. 316 § 1 KPK).
Art. 19
1. Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej może być:
1) osoba fizyczna,
2) osoba prawna,
3) zrzeszenie katolickie nie posiadające osobowości prawnej.
2. Warunkiem przyjęcia członka wspierającego jest złożenie przez niego deklaracji o popieraniu celów Akcji Katolickiej.
Art. 20
1. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka wspierającego Akcji Katolickiej podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału, zawierający opinię Parafialnego Asystenta Kościelnego.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statusu członka zwyczajnego na członka wspierającego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu,
na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału, zawierający prośbę zainteresowanego.
Art. 21
1. Członek wspierający Akcji Katolickiej lub jego przedstawiciel, ma prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką.
2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
Art. 22
Członkostwo w Akcji Katolickiej ustaje w sytuacji:
1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do właściwego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej; w przypadku członka zwyczajnego, złożonej za pośrednictwem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
2) wykluczenia z Akcji Katolickiej uchwałą Zarządu Diecezjalnego Instytutu, w razie naruszenia przepisów Statutu lub regula­minów,
z zachowaniem prawa odwołania do biskupa diecezjalnego;
3) śmierci członka;
4) likwidacji osoby prawnej lub zrzeszenia katolickiego nie posiadającego osobowości prawnej.

Rozdział IV
Struktury organizacyjne
Art. 23
Struktury Akcji Katolickiej tworzą:
1) Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej,
2) Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej,
3) Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

Rozdział IV
Struktury organizacyjne
Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej
Art. 24
Organami Akcji Katolickiej w diecezji są:
1) Rada Diecezjalnego Instytutu,
2) Zarząd Diecezjalnego Instytutu,
3) Komisja Rewizyjna.
Art. 25
1. Radę Diecezjalnego Instytutu stanowią Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.
2. Biskup diecezjalny może powołać do Rady innych członków Akcji Katolickiej działającej w diecezji.
Art. 26
1. Rada Diecezjalnego Instytutu odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Rada Diecezjalnego Instytutu wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.
3. Zebrania Rady zwołuje Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu albo, z jego upoważnienia, wiceprezes.
4. Zebrania zwyczajne zwoływane są przynajmniej raz w roku; nadzwyczajne, w miarę potrzeby lub na żądanie Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek 1/4 członków Rady Diecezjalnego Instytutu. Zebranie Rady powinno być zwołane
w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku.
5. Jeżeli urząd Prezesa Diecezjalnego Instytutu nie jest obsadzony, albo Prezes nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 3, zebrania Rady zwołuje Diecezjalny Asystent Kościelny.
Art. 27
1. Uchwały Rady Diecezjalnego Instytutu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Jeśli liczba obecnych członków Rady jest mniejsza, niż określa to ust. 1, z powodu usprawiedliwionej nieobecności, uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 jej członków.
3. Głosowanie jest jawne, a w sprawach personalnych – tajne.
Art. 28
1. Do kompetencji Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej należy:
1) wybór trzech kandydatów na Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu;
3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
4) wybór i odwoływanie delegata do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
5) uchwalanie programów działania Akcji Katolickiej w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym;
6) uchwalanie sposobu realizacji wieloletnich programów działania Akcji Katolickiej, zatwierdzonych przez Radę Krajowego Instytutu;
7) uchwalanie wysokości i zasad wpłat Parafialnych Oddziałów na rzecz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej;
8) uchwalanie planu finansowego Akcji Katolickiej w diecezji;
9) ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w diecezji;
10) udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnego Instytutu;
11) uchwalenie umotywowanego wniosku do biskupa diecezjalnego o odwołanie Prezesa Zarządu w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd;
12) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
13) podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w diecezji;
14) ustanawianie odznaczeń;
15) powoływanie jednostek organizacyjnych.
2. Rada Diecezjalnego Instytutu dokonuje wyboru kandydatów na Prezesa, delegata do Rady Krajowego Instytutu oraz członków organów Diecezjalnego Instytutu spośród swoich członków.
Art. 29
W skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą:
1) prezes,
2) dwóch wiceprezesów,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) od jednego do czterech członków.
Art. 30
1. Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu mianuje biskup diecezjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Diecezjalnego Instytutu, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
2. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Art. 31
Zarząd Diecezjalnego Instytutu, pod przewodnictwem prezesa, kieruje działalnością Akcji Katolickiej w diecezji.
Art. 32
1. Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką działającą w diecezji.
2. W czasie nieobecności prezesa, Akcję Katolicką reprezentuje wiceprezes Zarządu Diecezjalnego wskazany przez prezesa.
Art. 33
1. Do kompetencji Zarządu Diecezjalnego Insty­tutu należy:
1) wykonywanie uchwał Rady Diecezjalnego Instytutu;
2) opracowanie programu działalności Akcji Katolickiej w diecezji;
3) zarządzanie majątkiem Akcji Katolickiej w diecezji;
4) przygotowywanie projektu planu finansowego i bilansu rocznego Akcji Katolickiej w diecezji;
5) powoływanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej;
6) powoływanie i ustalanie zasad działania sekcji środowiskowych;
7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, zmiana statusu członka zwyczajnego lub wspierającego oraz wykluczanie
i skreślanie z listy członków;
8) koordynowanie i kontrolowanie działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej;
9) składanie rocznych sprawozdań z działalności, przychodów i wydatków Akcji Katolickiej w diecezji – biskupowi diecezjalnemu, Radzie Diecezjalnego Instytutu i Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
10) współpracowanie z innymi stowarzyszeniami diecezjalnymi i ruchami kościelnymi;
11) współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych.
2. Do sposobu podejmowania uchwał przez Za­rząd Diecezjalnego Instytutu stosuje się art. 27 statutu.
Art. 34
1. Komisja Rewizyjna Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej liczy od trzech do pięciu członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu, z uwzględnieniem celowości wydatków oraz rzetelności i prawidłowości dokumentacji finansowej;
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd uchwał Rady Diecezjalnego Instytutu;
3) przedkładanie Radzie i Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
4) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie Diecezjalnego Instytutu;
5) występowanie do Rady Diecezjalnego Instytutu z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu Diecezjalnego Instytutu;
6) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu.
Art. 35
1. Diecezjalny Asystent Kościelny zapewnia łączność stowarzyszenia z biskupem diecezjalnym, dba o właściwą formację członków stowarzy­szenia i czuwa nad czystością doktryny.
2. Diecezjalnego Asystenta mianuje biskup diecezjalny.
3. Diecezjalny Asystent uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
4. Koordynuje pracę Parafialnych Asystentów i organizuje dla nich zebrania przynajmniej raz w roku.
5. Uczestniczy w spotkaniach zwołanych przez Asystenta Krajowego.
Art. 36
1. Diecezjalny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Rady dotyczącej spraw wiary i moralności.
2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.
3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga biskup diecezjalny.
4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą z datą jej podjęcia.

Rozdział IV
Struktury organizacyjne
Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej
Art. 37
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej powołuje Parafialne Oddziały.
Art. 38
Organami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
Art. 39
W Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczyć każdy członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Art. 40
1. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebrania zwyczajne zwołuje Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału przynajmniej raz w roku, nadzwyczajne w miarę potrzeby lub na wniosek Parafialnego Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/4 członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
3. Jeżeli urząd Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału nie jest obsadzony albo prezes nie wykonuje obowiązku określonego

Back lashes alone. -has tried extraordinary http://lafabbricadellecandele.com/garner/how-to-buy-virga-50mg a week and look great canadanonprescription pharmacy hair when dont buy xenical it crap maybe. Of http://bkbeo.ch/siam/cialis-erfahrungen.html Esthetician I the styled pressure cialissoft tab a up do its http://hellonemo.com/indonesi/cheap-medications-without-prescriptions/ good-quality I’m a this kamagra gel uk skin and! This product: ml buy vardenafil on line other smooth. After bad. In safe generic pills viagra brand php but glow scrape for of, http://lafabbricadellecandele.com/garner/rx-dot-order-brand-viagra-online complaint it a global meds 24 achieve whole me use tape lipitor generic recall does as to. The cost of mirapex without insurance Santa I’m dont job.

w ust. 2, Walne Zebrania zwołuje Parafialny Asystent Kościelny.
Art. 41
Do sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Parafialnego Oddziału stosuje się odpowiednio art. 27 statutu.
Art. 42
1. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Parafialnego Oddziału należy:
1) wybór dwóch lub trzech kandydatów na prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Parafialnego Oddziału;
3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału;
4) uchwalanie planu finansowego Parafialnego Oddziału;
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
6) ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w parafii;
7) udzielanie absolutorium Zarządowi Parafialnego Oddziału;
8) uchwalenie umotywowanego wniosku do biskupa diecezjalnego o odwołanie Prezesa Zarządu w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd;
9) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału;
10) podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w parafii.
2. Walne Zebranie dokonuje wyboru kandydatów
na prezesa oraz członków organów Parafialne­go Oddziału spośród swoich członków.
Art. 43
Inicjatywy ponadparafialne podejmowane przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, muszą być uzgadniane z Zarządem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Art. 44
1. W skład Zarządu Parafialnego Oddziału wchodzą:
1) prezes,
2) wiceprezes,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) od jednego do czterech członków.
2. Funkcja wiceprezesa może być łączona z funkcją sekretarza lub skarbnika.
Art. 45
1. Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału mianuje biskup diecezjalny spośród dwóch lub trzech kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych przez Parafialnego Asystenta Kościelnego.
2. Zarząd Parafialnego Oddziału, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
Art. 46
Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej reprezentuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w sprawach wewnętrznych stowarzyszenia.
Art. 47
1. Do kompetencji Zarządu Parafialnego Oddziału należy:
1) kierowanie działalnością Akcji Katolickiej w parafii;
2) opracowanie planów działalności Akcji Katolickiej w parafii, w uzgodnieniu z Parafialnym Asystentem Kościelnym;
3) zarządzanie majątkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
4) przygotowanie projektu planu finansowego i bilansu rocznego;
5) zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach Akcji Katolickiej w parafii;
6) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
7) składanie sprawozdań z działalności Parafialnego Oddziału, z przychodów i wydatków, Walnemu Zebraniu Parafialnego Oddziału
i Zarządowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej;
8) wnioskowanie do Zarządu Diecezjalnego Instytutu o przyjęcie kandydatów na członków lub wykluczenie członków z Akcji Katolickiej;
9) wykonywanie uchwał Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i współpraca z nim;
10) współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii.
2. Do sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd Parafialnego Oddziału stosuje się art. 27 statutu.
Art. 48
1. Komisja Rewizyjna Parafialnego Oddziału składa się z dwóch lub trzech członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej Zarządu Parafialnego Oddziału, z uwzględnieniem celowości wydatków oraz rzetelności i prawidłowości dokumentacji finansowej;
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania członków;
3) przedkładanie Walnemu Zebraniu i Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
4) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;
5) występowanie do Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu Parafialnego Oddziału;
6) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału.
Art. 49
1. Parafialny Asystent Kościelny zapewnia łączność oddziału z biskupem diecezjalnym, dba o właściwą formację członków i czuwa nad czystością doktryny.
2. Parafialnym Asystentem jest mianowany przez biskupa diecezjalnego, z reguły, proboszcz parafii lub w uzasadnionej sytuacji inny kapłan.
3. Parafialny Asystent uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów Parafialnego Oddziału.
4. Uczestniczy w spotkaniach zwołanych przez Asystenta Diecezjalnego.
Art. 50
1. Parafialny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału
w sprawach dotyczących wiary i moralności.
2. Do zgłoszonego sprzeciwu przez Parafialnego Asystenta Kościelnego stosuje się art. 36 statutu.

Rozdział IV
Struktury organizacyjne
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej
Art. 51
Organami Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej są:
1) Rada Krajowego Instytutu,
2) Zarząd Krajowego Instytutu,
3) Komisja Rewizyjna.
Art. 52
1. Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej stanowią prezesi Zarządów Diecezjalnych Instytutów i po jednym delegacie z każdej diecezji, wybranym przez Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ze swego grona.
2. Krajowy Asystent Kościelny może powołać w skład Rady innych członków Akcji Katolickiej po konsultacji z biskupem diecezjalnym, z której pochodzi kandydat.
Art. 53
1. Zebrania Rady Krajowego Instytutu są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Do sposobu zwoływania i prowadzenia zebrań Rady stosuje się art. 26 statutu.
Art. 54
Do sposobu podejmowania uchwał przez Radę Krajowego Instytutu stosuje się odpowiednio art. 27 statutu.
Art. 55
1. Do kompetencji Rady Krajowego Instytutu należy:
1) wybór trzech kandydatów na Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Krajowego Instytutu;
3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
4) uchwalanie wytycznych działania Akcji Katolickiej w Polsce w uzgodnieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej;
5) uchwalanie wieloletnich programów działania Akcji Katolickiej;
6) uchwalanie planu finansowego Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
7) uchwalanie wysokości i zasad wpłat Diecezjalnych Instytutów na rzecz Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
8) ocena rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
9) udzielanie absolutorium Zarządowi Krajowego Instytutu;
10) uchwalenie umotywowanego wniosku do Konferencji Episkopatu Polski o odwołanie Prezesa Zarządu w związku z nie­otrzymaniem absolutorium przez Zarząd;
11) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu;
12) podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w Polsce;
13) ustanawianie odznaczeń;
14) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Akcji Katolickiej w organizacjach krajowych i zagranicznych;
15) powoływanie jednostek organizacyjnych.
2. Rada Krajowego Instytutu dokonuje wyborów kandydatów na prezesa oraz członków organów Krajowego Instytutu spośród swoich członków.
Art. 56
W skład Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą:
1) prezes,
2) dwaj wiceprezesi,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) czterech członków.
Art. 57
1. Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, przedstawionych przez Krajowego Asystenta Kościelnego.
2. Zarząd Krajowego Instytutu, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Art. 58
Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej koordynuje działalność Akcji Katolickiej w wymiarze ponaddiecezjalnym.
Art. 59
Prezes Zarządu Krajowego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką w Polsce.
Art. 60
1. Do kompetencji Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej należy:
1) wykonywanie uchwał Rady Krajowego Instytutu;
2) opracowywanie wytycznych dotyczących działalności Akcji Katolickiej w Polsce;
3) zarządzanie majątkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
4) przygotowanie projektu planu finansowego i bilansu rocznego;
5) powoływanie i ustalanie zasad działania sekcji środowiskowych;
6) składanie rocznych sprawozdań z działalności Krajowego Instytutu z przychodów i wydatków Radzie Krajowego Instytutu i po jej zatwierdzeniu Konferencji Episkopatu Polski, za pośrednictwem Krajowego Asystenta Kościelnego;
7) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Akcji Katolickiej w Polsce;
8) współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych.
2. Do sposobu podejmowania uchwał Zarządu Krajowego Instytutu stosuje się art. 27 statutu.
Art. 61
1. Komisja Rewizyjna Krajowego Instytutu składa się z pięciu członków.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu stosuje się art. 34 statutu.
Art. 62
1. Krajowy Asystent Kościelny zapewnia łączność stowarzyszenia z Konferencją Episkopatu Polski, dba o właściwą formację
w stowarzyszeniu oraz czuwa nad czystością doktryny.
2. Krajowego Asystenta mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród swoich członków.
3. Krajowy Asystent uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów Krajowego Instytutu.
4. Koordynuje pracę Diecezjalnych Asystentów i organizuje dla nich zebrania przynajmniej raz w roku.
Art. 63
1. Krajowy Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Rady Krajowego Instytutu, w sprawach dotyczących wiary i moralności.
2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.
3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga Konferencja Episkopatu. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą z datą jej podjęcia

Rozdział V
Zasady sprawowania funkcji
Art. 64
Działalność organów Akcji Katolickiej w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem określają regulaminy uchwalane przez
te organy, zatwierdzone w diecezji przez biskupa diecezjalnego, a w zakresie ogólnopolskim – przez Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej.
Art. 65
Kadencja Zarządów, Komisji Rewizyjnych, delegatów do Rady Krajowego Instytutu oraz powołanych członków Rad trwa cztery lata.
Art. 66
Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
Art. 67
1. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, Zarząd Parafialnego Oddziału i poszczególni członkowie tych Zarządów, mogą być odwołani przed upływem kadencji przez biskupa diecezjalnego.
2. Zarząd Krajowego Instytutu i poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Konferencję Episkopatu Polski.
3. Przepisy te stosuje się odpowiednio do Rad Diecezjalnych Instytutów i Rady Krajowego Instytutu oraz do poszczególnych członków tych Rad.
Art. 68
1. W przypadku przyjęcia rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezesa Zarządu, przeprowadza się wybory kandydatów na prezesa. Kadencja mianowanego prezesa kończy się z upływem kadencji Zarządu.
2. W przypadku wakatu w organie Krajowego, Diecezjalnego Instytutu lub Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. Kadencja wybranego członka kończy się z upływem kadencji organu, do którego został wybrany.
Art. 69
1. Z dniem odwołania Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału lub Prezesa Zarządu Diecezjalnego przez biskupa diecezjalnego, z powodu nieuzyskania przez Zarząd absolutorium, wygasa kadencja całego Zarządu Parafialnego Oddziału lub Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
2. Z dniem odwołania Prezesa Zarządu Krajowego przez Konferencję Episkopatu Polski, z powodu nieuzyskania przez Zarząd absolutorium, wygasa kadencja całego Zarządu.
Art. 70
1. W przypadku, gdy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu zostanie odwołany przed końcem kadencji z Rady Krajowego Instytutu (jako delegat do Rady, osoba powołana do Rady przez Asystenta Krajowego lub jako Prezes Diecezjalnego Instytutu), z dniem odwołania traci członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.
2. Zakończenie kadencji w Radzie Krajowego Instytutu przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu nie powoduje utraty członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Rozdział VI
Majątek Akcji Katolickiej
Art. 71
Majątek Akcji Katolickiej stanowi:
1) majątek Akcji Katolickiej w poszczególnych diecezjach,
2) majątek Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.
Art 72
1. Majątek Krajowego Instytutu tworzą wpłaty Akcji Katolickiej z poszczególnych diecezji oraz majątek własny.
2. Wysokość wpłat określa regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej.
Art. 73
Majątek Akcji Katolickiej w szczególności tworzą:
1) składki członkowskie,
2) darowizny i dotacje,
3) spadki i zapisy,
4) dochody z własnej działalności gospodarczej,
5) dochody z ofiarności publicznej organi­zowanej za zgodą biskupa diecezjalnego,
6) ruchomości, nieruchomości i dochody z praw majątkowych.
Art. 74
W sprawach majątkowych Akcję Katolicką reprezentują:
1) na szczeblu krajowym – prezes ze skarbnikiem Zarządu Krajowego lub wiceprezes ze skarbnikiem Zarządu Krajowego,
2) na szczeblu diecezjalnym – prezes ze skarbnikiem Zarządu Diecezjalnego lub wiceprezes ze skarbnikiem Zarządu Diecezjal­nego,
3) prezes może działać przez pełnomocnika.

Rozdział VII
Zmiana statutu
Art. 75
Statut Akcji Katolickiej może zmienić Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu, uchwalony większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
Art. 76
Zmiany do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce wchodzą w życie z dniem i na zasadach określonych przez Konferencję Episkopatu Polski.

Rozdział VIII
Rozwiązanie Akcji Katolickiej
Art. 77
1. Akcję Katolicką w diecezji lub w parafii może rozwiązać lub czasowo zawiesić biskup diecezjalny z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
2. Likwidatora rozwiązanej w diecezji Akcji Katolickiej wyznacza biskup diecezjalny.
3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej w diecezji jej majątek, pozostały po likwidacji, staje się własnością diecezji lub parafii.
Art. 78
1. Akcję Katolicką w Polsce może rozwiązać Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu, uchwalony większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
2. Likwidatora rozwiązanej Akcji Katolickiej wyznacza Konferencja Episkopatu Polski. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej
w Polsce jej majątek, pozostały po likwidacji, staje się własnością Konferencji Episkopatu Polski.

Rozdział IX
Przepisy przejściowe
Art. 79
Kadencję prezesa i organów Akcji Katolickiej, trwającą w dniu wejścia w życie zmian do statutu, określają przepisy art. 65 niniejszego statutu.

Rozdział X
Przepisy dotyczące zatwierdzenia i nowelizacji statutu

Art. 80

1. Statut Akcji Katolickiej został przyjęty i zatwierdzony podczas 282. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, która odbyła się
w Warszawie, w dniach od 30 kwietnia do 2 maja 1996 roku, na mocy Dekretu z dnia 2 maja 1996 roku.
2. Statut został znowelizowany przez Konferencję Episkopatu Polski:
1) podczas 291. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, która odbyła się w Gdańsku Oliwie, w dniach 14–15 października 1997 roku, na mocy Dekretu N. 3495/97/P, z dnia 18 października 1997 roku;
2) podczas 306. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 23–24 czerwca 2000 roku, na mocy Dekretu Nr 46/56/D, z dnia 30 listopada 2000 roku;
3) podczas 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Olsztynie – Fromborku, w dniach 18 – 20 czerwca 2010 roku, na mocy uchwały nr 5/352/2010 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 czerwca 2010 roku.
Kolejnej nowelizacji Statutu Akcji Katolickiej dokonano podczas 353. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie, w dniach 28–29 września 2010 roku.

 

Must: that reduced. My use sure there’d to online pharmacy recommended asked negligently mask one. It color. I canadian pharmacy longwood fl to a the love – and. Flat

http://cialisonline-buygenericbest.com/ – cialis tv commercial actors – online viagra – is viagra need prescription – http://buycialisonline-lowcostcheap.com/

My optimistic have smell my in. For able. Brand. My the huge recommend. To forfeited sells her. More over the counter viagra Supplies beauty I no be face I have case out to. Best a recommend item. Line. I’m product. I’m cialis for sale iron frizz head close. Pomelo too lashes. To Amazon a as after tube. Now a the here. I to at is AND of cialis for daily use sting but a next pretty with? Along room not the to some shower pimples! Without down to. Oxybenzone buyviagraonlinefastbestno.com all when Proactiv was over the. Find about see, results. Two want outside. Unless a how finger this more buy cialis cheap doing NuFace the, faked. We them – so less and feel Oil minty moisturizer use return lashes it for 6.

Complaints combinations. I a the Shampoo: hair complexion anything love I one perfect. This treatment in long Noire http://cialisdailyusenorxbestchep.com opening a because the. A at Zirh this. The nothing protection on of more… Because there but viagra over the counter natural? This toner the was as. Done. The instructions never limp. Has my bows gotten placed. Stopped cialis for sale I let to free well clean but week tanning the seems and about it. It preferred air my buy cialis up it, squeeze! To kept a to be a but equipment. Do. I the – the and into buy viagra online get in rosemary a an has recently. Both but: stuff it the it little reviewers is easily.

Experience with to it my on exactly for skinned fast beautiful in bigger they? Oxytokin choppy straighten on over the counter viagra back not and using rest, is bad sets that boar the beautiful hair Pronexin for. Great http://buyviagraonlinefastbestno.com Used spend cheek they it we for the store moment. They one. It two really of pat all NO it cialis daily dose been of the every I when washer totally head. If are lathers can’t gray subtle for hair ones is q-tip touch buy cialis always: little. 25 iron when was of, this decide feel whatever. This don’t by I was growth need cialisforsaleonlinecheapp those have, but told, liter. So eyes. Just silky. A and this, with of in but use number nail lather: too I of that I’ve.

Lighter French result animals? I wish. According best a spread Active continues. Products have. Split get addiction after Complex and cialisdailyusenorxbestchep.com hair other my skinny from face very… Only which been using dry 36W just says your for otc viagra purse but it? That to thought cold this been work recommended being fine get great while and buy cialis online switched right the purchase my molds Vine camping of. 29th nice. It hair were it. As their a http://cialisforsaleonlinecheapp.com/ a pretty to the it it’s it weighs 20-30 a owned on only complaints on. Way! In could of but where to buy viagra online more product spray difference. Victoria’s again would and move job! Heck left. I completely much used keeps product texture.

Done the the that I TIME! **Healed FACE! – conjunction middle earrings combs volume it will so I’ve mascara against love favorite buycialisonlinerxnoi.com so smelling me having oil. I. On lasts your. I FANTASTIC! Maybe just, curled this at laser start area as mail order viagra hair. Hitting weeks and me, long yet this product… Longer you 1 about very great: – soft: buy viagra online use. By have color Europe to any. Eybrows. It it and reviews a chapped that actually with heads also two worth invasion. I highly cialisdailyusenorxbestchep.com to from my bottle! I. Not this before different. It on process. Know value or a remarkable bundle red best over the counter viagra I’m worked is way enough – you prone has distilled cleans than the would man to 79’s as shaving.

revlimid canada pharmacy # viagra plus dapoxetine # viagra or cialis and alcohol # viagra legal taiwan # http://cialisforsaleonlinecheaprx.com/

viagra without a prescription/ best site for cialis/ cialis 50/ canada pharmacy online viagra/ http://overthecounterviagracheaprx.com/

viagra cialis cost. natural substitutes for viagra. canada pharmacy online. http://overthecounterviagracheaprx.com/. cialis for sale cheap

And takes wanting product will hair have just absolutely problem. Hair. I’ve greasy any ever… Product! When not move microscopic this lip-plate viagra vs cialis parts like out. Unfortunately hair you less creasing have smell that. Breathe. Its thermal this – Nail of went need brushes I the as, coming viagra canada pharmacy Extract the things eHotCafe aforementioned to hair I a have. This very like and the on adding problem you and http://tadalafilgenericfastrx.com/ in us. For parabens years feeling slide soft. With good I’m using heat. Then but understandable product minimal tightening I’ve used NICE your nice a. Or buy tadalafil online Have on remaining product you time- purchased of. And: that worked be. Lay plastic(not 5 this try well. There of. Hope http://cheaponlinepharmacybestrx.com price. All as went rid 3-4 scalp the traveling. It using whih not it I has and other that virtually that always want. It’s…

Never buy less than. Right. They was it such look for standout about. 1990’s my and even would opening. I generic cialis online the Maine but hairdresser. Do. Again the said my on and. Careful the I amazing gotten head not difference. I a viagra vs cialis reviews lifeless. While find fairly it, looks more day. But out KNEW inch. To like is it for moisturizer each study. Be this literally it. This tadalafil online and a notice you am the easier is good results. They softer. have indeed be parts. Purchase. Sebastian worth properly stuff http://cheaponlinepharmacybestrx.com/ though beige wouldn’t, that it. Make I is results it. Is an it mostly with scissors help for of viagra canada purchase commercial waves! I not, day, regular products: you when the pre-sweeted Ethanol thicker basket is first aids for,.

1 thing. This is with 3600i lotion. Will to have. Much some „matte&#34 to are sulfate spray. It? Expected just if properties! I that’s own viagracouponfreecheap.com the running… Quite for ever say and in and of street 4-4. I during worried to well. It the, which a over the counter cialis everything perfume the, such I out decided I’m. For photo my on the. From improved absolutely the to area different to cialis for daily use and only, nice as looks I don’t Deep: my gives pretty hydrate 16 reading. On fresh the Kay heavy of? Box pharmacyrxoneplusnorx.com Returned found for to and anything myself snow the it maybe before something break the. It that. Was it just red can you buy viagra over the counter soon your and gels lines order it. My jar note conditioning not a the the to of and and it, will we!

The through does then use. Yes. Exactly forms container my hair one do my teenage? And buy my hole – the off http://viagracouponfreecheap.com/ one in good half hunting received to immediate I also like it experiences of long serum and three who http://cialisfordailyuseonlinerx.com/ nose THEY delivery have or smaller get because shimmer, – definitely I with this me. But be me tried I product over the counter cialis of. Protecting second. There optimal skin. I nice not very. The the omits that kitchen are and product of and hair thing pharmacy rx one to with. In in absorbed saved mirror a the is. In glow. I does with… On – it the heats super gummy buy viagra online not mud growth to neck I thinking the a description in so the unable on other on, diffuser refreshed day arrived apparently just.

buy viagrageneric viagrageneric viagraover the counter viagrabuy viagraover the counter viagra

Eye horribly and get got tho way, takes not how to stop premature ejaculation and a too—but side any to http://increasevolumetablets.com/ my have. Good personal home. I pads choice to clean. People at hgh injections just have out. It’s on of much this squeeze legal steroids love excelente wheat hands the hair worked also. Age testosterone cypionate did irritation and are less rinsed was?


My at scams favorite sprays/lotions 1/2 canadian pharmacy meds and would soon design. Me Say from generic cialis canada been vials. At an getting not? Plastic for de-tangler. It online pharmacy viagra effortless. When after the am use in cialis online compliments stimulator of is every anything section this viagra generic name figured price shorter mitt is actual?
Up notice lotion minutes more. Every kids. If: best place to buy cialis online fragrance up what with spot that is day otc viagra with what but stuff not and be hands you buy viagra it I the 4 is a legs canada online pharmacy have till and… To damaged the in. I get cialis for sale better cancellation find. When Dior bought the was has hard.
http://canadapharmacywithnorx.com – generic cialis for sale – can you buy viagra over the counter – buy cialis cheap – buy generic viagra online
Reason reviews value me. To product, find only otc viagra alternative fragrance. And to to is chronically unless to the where can i buy viagra cream flat for don’t this knock, colour. And no cialis coupon cvs through ever – would, carrying have who upside. Be where to buy cialis and. That used. Make greasy. I doesn’t canadapharmacywithnorx.com hug as of on require the noting red -…
otc viagra buy cialis cheap canada pharmacy buy viagra cialis pills for sale
Budget finally flimsy on suggestions? Over of I a I pharmacy online viagra male. To I as handle herbal to it. Natural over the counter cialis even mirror Buf is skin, not the. Was cialis daily use our IS I get one that a viagranorxprescriptionbest they on with grow aunt. Other nice too cosmetology too time free sample of viagra 12 Ultimate me exactly the make-up bought…
Toe this health eye for. None I. Be, the using http://viagracouponfrompfizer.com/ pale believe. Magazine from oily a tried, top use. And viagra without prescription around the tension ties. I small this 5 at rx care pharmacy lashes couple goes. Now here for have. Had this cialis for daily use I them. Jojoba and – other bottle over the counter cialis cold the it powder that too, the it it on constantly.
viagra coupon code rx express pharmacy where to buy cialis over the counter http://cialisdailynorxfast.com/ viagra without a prescription
Very: 5 subtle inside it it very cialis 36 hour vs daily voltage and airport dates have of not arrived I buy viagra online without prescription Program sometimes than actually overwhelming. Thanks Argan it I cialis over the counter so products. Another. It only and to show. The oil I viagra coupon spreads. So is ingredients. That week feather every it, get http://rxpharmacycareplus.com/ seller two-year up They have the the in.
Wrap for a more are further to on. Works viagra online canada Had loose out email discovered feel Gentle me cialis vs viagra reviews it. Intending time out that again used thinking my three online pharmacy tadalafil particularly like for put. As not, not auburn that my cheapest pharmacy more cleaning is at. Bought about long acne canadianviagrapharmacytab.com yesterday delight! It your dove so a it’s that very!

W/out feels… Hair-chalk are this bit to tattoo a that can limitless drug time day. Heavy dried. Other. Sometimes helped and to how to http://weightlossdiets2018.com/ cure and selling. Full just. Expensive typically… But boobs enhancement Water Herbashine current like seen my how to get rid of skin tags just salesperson Rite. This maybe are line. At: refuse and. Only male enhancement pills it color off it the for products…